Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Section
bordertrueColumn
width70%table


tr


td
valigntop

Het plan probeert een zodanige wijziging aan te brengen in de loop van de benedenrivieren dat de hoeveelheid zoet water wordt verhoogd. Dit plan beoogd de Zuid-Hollandse eilanden tussen Nieuwe Waterweg en Haringvliet door middel van dammen met elkaar te verbinden en de Hollandse IJssel af te dammen. Hierbij gaat het om de eilanden Rozenburg, IJsselmonde, Voorne en Putten, Hoeksche Waard en Dordrecht met een ringdijk te omgeven.

Tot het zgn. vijfeilandplan zullen dus gerekend worden te behooren de volgende werken gelegen in de provincie Zuid Holland:

  • de dijkverzwaring van den ringdijk rond de vijf eilanden, met de afdammingen, sluizen, het Koedoodkanaal en andere werken;
  • dedijksverzwaring ten noorden van de Waterweg, Nieuwe Maas en Lek zoomede de afdamming van den HollandseIJssel.
  • de dijkverzwaring langs de Alblasserwaard met de verlegging van de Beneden Merwede tr


td
colspan2Column
width30%Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#CEFFEE
borderStylesolid
titleMeta Info


Metadata list
|| Status / Fase | Idee ||
|| Startjaar | 1942||
|| Initiatiefnemers | J. v. Veen, H.A. Lanting  ||
|| Thema | Verbeteren waterkwaliteit ||
|| Kustdeel | Noordzeekust||
|| Gebied| Zuid-Holland||
|| Tijdshorizon | onbekend ||
|| Kosten (Euro) |  110 miljoen gulden ||
|| Onderhoud (Euro/j) | onbekend ||*http://publicaties.minienm.nl/documenten/nota-betreffende-het-vijfeilandenplan


Panel
borderColorblack
bgColorwhite
titleBGColor#FEFEEE
borderStylesolid
titleLinks


Wiki Markup