Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HTML
 
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>

 

 

Welkom op de website van de KRW-Verkenner!

 

Section
Column
width60%

Kaderrichtlijn Water

Align
alignalignment

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die als doel heeft een goede toestand of goed potentieel te bereiken in alle KRW-waterlichamen in de periode tot 2027. De beoordeling van de waterlichamen betreft zowel de chemische als de ecologische toestand. Voor de vereiste chemische toestand moeten de concentraties van de KRW-prioritaire stoffen en de zwartelijststoffen beneden de wettelijke norm liggen. De ecologische toestand wordt in de eerste plaats beoordeeld aan de hand van de biologie in de vorm van het voorkomen van macrofyten, fytoplankton, macrofauna en vissen. Daarnaast spelen bij de beoordeling fysisch-chemische parameters (o.a. temperatuur, chloride en nutriëntconcentraties), hydromorfologische parameters en concentraties van specifieke verontreinigende stoffen een rol.

Wat is de KRW-Verkenner?

De KRW-Verkenner is een analyse-instrument voor het doorrekenen van effecten van KRW- maatregelen op de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Het geeft de gebruikers inzicht in de effectiviteit van maatregelen en maatregelpakketten in relatie tot de KRW-doelen. Voorbeelden van maatregelen zijn het aanpakken van puntbronnen zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties of diffuse bronnen zoals landbouw of verkeer. Ook kan de KRW- Verkenner de effecten van ecologische maatregelen zoals het opnieuw meanderen van een beek of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers doorrekenen.

De KRW-Verkenner kan op verschillende momenten in het beleidsproces worden ingezet. In de planfase, bij het opstellen van de stroomgebiedsbeheerplannen maar ook voor het evalueren van al geïmplementeerde maatregelen of maatregelpakketten.

Binnen de KRW zijn de effecten van maatregelen op de ecologie van groot belang. In het onderstaande figuur zijn in een schematische weergave de basiscomponenten van de KRW-verkenner weergegeven. Bij deelmodules kan meer informatie gevonden worden over deze componenten.


Schematische weergave van processen in de KRW-Verkenner.

In de KRW-Verkenner 2.0 (gereed gekomen eind 2012)) staat de ecologie en waterkwaliteit centraal. Verder is deze versie flexibeler dan de oude versie van de KRW-Verkenner: het verbindt verschillende schaalniveaus (zoals stroomgebieddistricten, waterbeheers-gebieden, afwateringseenheden en waterlichamen) en kan desgewenst tijds-afhankelijke stofbalansen berekenen. De gebruiker heeft verder uitgebreide mogelijkheden om uitkomsten te vergelijken met eigen gegevens.

Via deze website kun je op de hoogte blijven van ontwikkelingen van de KRW-Verkenner, gebruikersbijeenkomsten, workshops en cursussen. Verder kan er informatie gevonden worden over de verschillende onderdelen van de KRW-Verkenner en informatie over de oude KRW-Verkenner.

Column
width40%
Panel
borderColor3C78B5
bgColor#F8F7EF
borderWidth1px
titleBGColor#3c78b5
borderStylesolid
titleAgenda

Release KRW-Verkenner versie 2.3

Vanaf maart 2017is de release van KRW-Verkenner versie 2.3 beschikbaar. Deze versie kent een aantal nieuwe functionaliteiten en verbeteringen ten opzichte van versie 2.1, waaronder:

  • Scripting functionaliteit van DeltaShell. Hiermee wordt het mogelijk om met behulp van python sripts schematisaties op te zetten, scenario's te draaien en resultaten te exporteren. Tevens is het mogelijk om de vrachtenbalans tool die op initiatief van Waterschap Limburg is ontwikkeld te draaien binnen de KRW-Verkenner.
  • Toevoegingen van Geo referentie voor kaartlagen. Hierdoor is het mogelijk om openstreet maps kaartlagen toe te voegen.
  • Performance verbetering bij het gebruik van grote schematisaties.

De volledige lijst met aanpassingen en verbeteringen is hier te vinden.

De software is beschikbaar in de Software sectie van de website. Een directe link naar de setup is hier te vinden.

Panel
borderColor3C78B5
bgColor#F8F7EF
borderWidth1px
titleBGColor#3c78b5
borderStylesolid
titleNieuwsbrief en recente rapportages

Nieuwsbrief januari 2013: klik hier

Voor de KRW-Verkenner 2.0 zijn inmiddels een aantal rapportages beschikbaar:

Development of a Water Quality Modelling Framework for the Waituna Catchment

Rapport

Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0:
Effecten van beleidsscenario's op de nutriëntenkwaliteit
Rapport

Innovatief Scenario Kennis Moet Stromen
Berekening van de effecten van innovatieve landbouwmaatregelen met de KRW-Verkenner
Rapport

Belasting per KRW waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland
Technische achtergrondrapportage
Rapport

De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater
Een analyse met regressiebomen
Rapport

De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater
Zijn de voorspellingen beter geworden sinds 2009?
Rapport

Beknopte informatie over deze rapporten of andere rapporten? klik hier

Tracing the origin of nutrients, pesticides and heavy metal loads in a river basin
Poster - River Basin Conference Vienna 2017

 

De KRW-verkenner wordt ontwikkeld in opdracht van STOWA, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Waterschapshuis. Het projectteam bestaat uit Deltares, PBL en Alterra. De ontwikkeling van de kennisregels is mede tot stand gekomen door Delft Cluster.

Section
Column
width40%

Column
width60%