Child pages
 • Documenten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

 

 

Documenten

 

  An adapted companion modelling approach for enhancing multi-stakeholder cooperation in complex river basins (2018)

  Auteur(s): L. Basco-Carrera, E. Meijers, H. D. Sarısoy, N. O. Şanli, S. Coşkun, W.Oliemans, E. van Beek, Y. Karaaslan and A. Jonoski
  Link naar het artikel: https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1445668

  Development of an interactive catchment water quality modelling framework to support stakeholder decision making (2016)

  Auteur(s): D.F. Burger, M. Weeber, N. Goorden, E. Meijer, J. van den Roovaart en D. Tollenaar
  Download de poster met meer achtergrondinformatie hier of download de presentatie over de DeltaDataViewer en de Nieuw-Zeelandse toepassing hier

   

   

  Scenario studie naar de effecten van emissiereductiemaatregelen op stikstofvrachten in de Rijn (2013)

  Auteur(s): Sibren Loos, Christophe Thiange

  Aan de hand van een drietal scenario's is in deze studie gekeken naar het effect van diverse stikstof reducerende maatregelen op de stikstofconcentraties in de Rijn voor de jaar- en zomerperiode. De scenario’s omvatten een verbeterd zuiveringsrendement van Nederlandse en buitenlandse RWZI’s en een verlaagde stikstof uitspoeling als gevolg van de toepassing van de Nitraatrichtlijn. Met de KRW-V zijn voor het basisjaar 2008 en voor 2015 de scenario’s doorgerekend. Over het algemeen blijkt dat zonder aanvullende maatregelen de stikstofnorm voor de onderzochte locaties Lobith, Haringvlietsluis en Nieuwe Waterweg haalbaar is in 2015. Ook tonen de resultaten aan dat de gebruikte emissiedataset een incompleet beeld geeft van de daadwerkelijke emissies naar het oppervlaktewater. Met een aangepaste emissiedataset komen de modelresultaten goed overeen met de metingen.

  Download het rapport hier

  Belasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland: Technische achtergrondrapportage (2012)

  Auteur(s): Nanette van Duijnhoven (Deltares), Gerlinde Roskam (Deltares) en Christophe Thiange (Deltares)

  De KRW-V is in dit project ingezet om de emissies uit EmissieRegistratie te verdelen over de KRW-waterlichamen. Hiervoor is de KRW-V aangepast zodat chemische stoffen doorgerekend kunnen worden. Dankzij de KRW-V kon er rekening gehouden worden met retentie, afbraak en voorbelasting. Dit document beschrijft de werkwijze van de stoffen-inventarisatie en de aanpassingen van de KRW-V. Daarnaast wordt ook aangetoond dat in 50% van de waterlichamen de belasting voor bijna 100% uit voorbelasting bestaat.

  Download het rapport hier

  Innovatief Scenario Kennis Moet Stromen: Berekening van de effecten van innovatieve landbouwmaatregelen met de KRW-Verkenner (2012)

  Auteur(s): Mijke van Oorschot (Deltares)

  In deze studie is de KRW-V ingezet om de potentiële bijdragen van een aantal innovatieve landbouwmaatregelen op nutriënten reductie bovenop het Stroomgebiedsbeheerplan-maatregelenpakket door te rekenen. De effecten zijn doorgerekend op landelijke schaal. De volgende ingrepen zijn doorgerekend: 

    • Terugdringen fosfaatafspoeling boerenland
    • Implementatie puridrain (gericht op N)
    • Dieper wortelen, meer benutten, minder verliezen (gericht op N)
    • Inzet stikstof vanggewassen
    • Lekken dichten in nutriëntenkringloop (gericht op P)

  Op landelijk schaal dragen de maatregelen relatief weinig bij bovenop het SGBP pakket, maar op lokale schaal kunnen reducties behaald worden tot 25% bij fosfaat en 15% bij stikstof bovenop het SGBP pakket.

  Download het rapport hier

  Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0: Effecten van beleidsscenario's op de nutriëntenkwaliteit (2012)

  Auteur(s): Joost van den Roovaart (Deltares), Erwin Meijers (Deltares), Robert Smit (Alterra), Peter Cleij (PBL), Frank van Gaalen (PBL) en Stefan Witteveen (Grontmij)

  Deze pilotstudie test tegelijkertijd de werking van de KRW-V 2.0 én stelt een landelijke prognose op van de effecten van voorgenomen emissie-reducerende maatregelen van nutriënten op de oppervlaktewaterkwaliteit van Nederland.

  Download het rapport hier

   

  • Landelijke ecologie methode, Deltares rapport 2010: download hier
  • Landelijke ecologie methode, Deltares rapport 2011: download hier
  • Presentatie Landelijke ecologie methode RWS, 2010: download hier
  • Presentatie Landelijke ecologie methode WD, 2010: download hier

   

  • Regressiebomen, PBL rapport 2013: download hier
  • Neurale Netwerken, Royal Haskoning rapport 2015: download hier
  • PUNN neuraal network, STOWA/W+B rapport 2012: download hier en meer achtergrond van de formuleringen hier.
  •  

  Vergelijking van de drie methoden, PBL rapport 2013: download hier. 

  installatiehandleiding

  Voor een overzicht van de file formats die gebruikt worden in de KRW-V, download het overzicht hier.

  Zoek berichten gearchiveerd in de maand

  #Juli 2012
  #Juni 2012
  #Augustus 2011
  #Juli 2011
  #Juni 2011

   Juli 2012

  Gebruikers bijeenkomst

  Op 3 juli 2012 is er een gebruikersbijeenkomst geweest. Hier konden gebruikers door middel van een tutorial zelf aan de slag met de KRW-Verkenner. Daarnaast is er veel informatie verstrekt over de stand van zaken, nieuwe functionaliteiten,ecologische kennisregels, toekomstige ontwikkelingen en de landelijke pilot. Download hieronder de presentaties van de verschillende onderdelen.

  Inleiding
  Nieuwe functionaliteiten
  Ecologische kennisregels
  Landelijke pilot

  Afstemming met Volg- en Stuursysteem

  In een bijeenkomst tussen Deltares en STOWA is er besloten om de ecologische kennisregels zoveel mogelijk in samenspraak te ontwikkelen, daarbij gebruik makend van de meest recente kennis. Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de STOWA website. Of bekijk de presentatie.

  Status ecologische kennisregels Rijkswateren

  De ontwikkeling van de ecologische kennisregels voor Rijkswateren is in volle gang. De KRW-watertypen R7 en R8 zijn al geimplementeerd. Dit najaar volgen ook de overige KRW-typen. Bekijk hier het rapport.

  Meer stoffen doorrekenen met de Verkenner

  Voor de KRW-Stroomgebiedbeheersplannen is een juiste inschatting nodig van de belasting naar het oppervlaktewater van de Nederlandse probleemstoffen. Voor dit vraagstuk gaat de KRW-Verkenner ingezet worden. Binnenkort wordt de KRW-Verkenner uitgebreid met de mogelijkheid voor het doorrekenen van meerdere stoffen.

  Workshop Emissiesymposium

  Als onderdeel van het jaarlijkse Emissiesymposium 2012 op 15 maart is in de middag een workshop gehouden over de KRW-Verkenner. Aan de hand van een drietal dilemma’s is gediscussieerd over regionale versus landelijke toepassing van de KRW-Verkenner, het importeren van SOBEK-informatie en de ontwikkeling van de ecologische kennisregels. Bekijk hier de presentatie.

   Juni 2012

  Productfolder

  De nieuwe productfolder van de KRW-Verkenner is uit. In de productfolder staat kort en krachtig uitgelegd wat de KRW-Verkenner is, waarvoor deze gebruikt kan worden en welke modules er in zitten.

  Werkzaamheden najaar 2011

  Afgelopen periode is er gewerkt aan kennisregels voor de R7 en R8 watertypen. Deze zijn gebaseerd op een ecotopen benadering. Daarnaast is een begin gemaakt met een koppeling met een grid model. Deze toepassing is interessant voor een landelijke toepassing van de KRW-Verkenner, waarbij een netwerk schematisatie voor het zoete water gekoppeld is aan een grid model voor de kustwateren.

   Augustus 2011

  Overleg ecologische kennisregels regionale wateren

  Op 7 juli is er een overleg geweest over de doorontwikkeling van de ecologische kennisregels voor regionale wateren. Het doel van de dag was om te discussieren over verschillende methoden voor het afleiden van ecologische kennisregels en acties uit te stippelen om de kennisregels op korte termijn te verbeteren. Daarnaast is er gepraat over een lange termijn visie. Download het verslag hier.

  Interview

  In de Visie, een blad gemaakt door Deltares voor externe partners, is een gecombineerd interview verschenen met Joost van den Roovaart en Bas van der Wal. Lees het interview hier.

  Bas van der Wal en Joost van den Roovaart


   Juli 2011

  Presentatie in RAO-voorzittersoverleg

  Nu de bouw van de nieuwe KRW-Verkenner vordert, is het goed om breder bekendheid te geven aan het instrument en de rol bij de nieuwe ronde Stroomgebiedbeheerplannen. Daarom is op 29 juni een presentatie van de stand van zaken gegeven met een korte demo in het RAO-voorzittersoverleg.

  Bijeenkomst werkgroep Ecologische Kennisregels

  Op 7 juli komt de werkgroep Ecologische Kennisregels bijeen om te spreken over de te volgen strategie voor de verbetering van de ecologische kennisregels. Verschillende alternatieven zullen nader worden uitgewerkt, waarmee Stuurgroep KRW-Verkenner kan beslissen over de doorontwikkeling van de kennisregels.

  Landelijke pilot

  Onder regie van RWS is een landelijke pilot gestart, waarbij het instrument wordt getest en de uitkomsten worden gevalideerd. In de pilot worden voor stikstof en fosfaat op landsdekkende schaal (ca. 20.000 eenheden) zowel voor de Rijkswateren als voor de regionale wateren een aantal scenario's doorgerekend, waaronder de nieuwe mestwetgeving. In de pilot wordt aansluiting gezocht met activiteiten in Rijn-West op het gebied van stroomgebiedafstemming.


   Juni 2011

  Emissiesymposium

  Op het Emissiesymposium dat op 17 maart plaatsvond is een workshop gegeven met de KRW-Verkenner. Hiervan is een artikel verschenen in H2O.

  KRW-Verkenner internationaal

  Op 25 mei is een presentatie en demo gegeven van de KRW-Verkenner aan een delegatie van de Zweedse overheid en op 27 mei is een presentatie gegeven op de Karlsruher Flussgebietstage 2011: Priority Pollutants in River Basins

  Derde Gebruikersdemo

  Op dinsdag 15 maart en dinsdag 29 maart zijn er voor de derde keer gebruikersdemo`s geweest. Hierin hebben gebruikers onder andere kunnen spelen met het importeren van emissies en gebiedsgegevens en het definieren van maatregelen. Een verslag van deze bijeenkomst en de tutorial volgen spoedig.

  Gebruikersbijeenkomsten

  Gebruikersbijeenkomst 21 januari 2010

  Op 21 januari 2010 was de eerst bijeenkomst van toekomstige gebruikers van de KRW-verkenner. Hieronder kunnen het verslag en de vragen die de gebruikers met de KRW-verkenner willen beantwoorden gedownload worden.

  Gebruikersdemo 3 juli 2012

  Op 3 juli is er een gebruikersbijeenkomst geweest. Hier konden toekomstige gebruikers van de KRW-Verkenner een 'hands on' ervaring beleven door het maken van een tutorial. Daarnaast werd informatie verstrekt over de stand van zaken, nieuwe functionaliteiten en toekomstige ontwikkelingen. Download hieronder de presentaties van verschillende onderdelen.
  Inleiding (Joost van den Roovaart)
  Nieuwe ontwikkelingen (Erwin Meijers)
  Ecologische kennisregels (Gerben van Geest)
  Landelijke pilot (Erwin Meijers)


  Bijeenkomst RWS 10 februari 2011

  Op 10 februari is er een bijeenkomst geweest met een aantal vertegenwoordigers uit de Regionale Directies van Rijkswaterstaat, de Waterdienst en een deel van het projectteam van de KRW-Verkenner. Tijdens deze bijeenkomst werd er onder andere gesproken over de ecologische kennisregels van Rijkswaterenen de landelijke pilot.

  Verslag van de bijeenkomst
  Inleidende presentatie
  Presentatie landelijke pilot


  Gebruikersdemo 2e release KRW-Verkenner 29 april 2010: water- en stoffenbalans

  Presentatie
  Tutorial


  Gebruikersdemo 1e release KRW-Verkenner 29 april 2010: ecologie regionale wateren

  Verslag
  Presentatie
  Tutorial
  Gebruik van eigen shapefiles in de KRW-Verkenner
  Demo shapefiles
  Impressie 29 april


  Gebruikers bijeenkomst 21 januari 2010

  Inleidende presentatie door Joost van den Roovaart
  Presentatie ecologische kennisregels door Gerben van Geest
  Presentatie schematisatie door Peter Cleij
  Verslag
  Memo vragen gebruikersteam


   Werkgroepen


   Stuurgroepbijeenkomsten

  Op 14 september 2010 is de stuurgroep bij elkaar geweest. Hierin is het advies van de werkgroepen besproken over ecologie en schematisatie. Dowload het advies hier


   RAO-bijeenkomsten

  Om in de regio meer bekendheid te geven aan de nieuwe KRW-Verkenner en specifieke vragen en discussiepunten te bespreken, is de zogenoemde regioronde gehouden. Een team van deskundigen van de drie bij de bouw van de KRW-Verkenner betrokken instituten (Deltares, PBL en Alterra) zijn langs verschillende deelstroomgebieddistricten gegaan. Bezochte deelstroomgebieddistricten zijn:

  • Rijn-West
  • Maas
  • Schelde

   


  • No labels