Child pages
 • Documenten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

 

 

Documenten

 

  2018 

  • An adapted companion modelling approach for enhancing multi-stakeholder cooperation in complex river basins

  Auteur(s): L. Basco-Carrera, E. Meijers, H. D. Sarısoy, N. O. Şanli, S. Coşkun, W.Oliemans, E. van Beek, Y. Karaaslan and A. Jonoski
  Link naar het artikel: https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1445668

   


  2016 

  • Development of an interactive catchment water quality modelling framework to support stakeholder decision making

  Auteur(s): D.F. Burger, M. Weeber, N. Goorden, E. Meijer, J. van den Roovaart en D. Tollenaar
  Download de poster met meer achtergrondinformatie hier of download de presentatie over de DeltaDataViewer en de Nieuw-Zeelandse toepassing hier

  2015

  • Update Ecologische modellen KRW-Verkenner

  Auteur(s): A. de Niet
  Download het rapport hier
  • Verbetering kennisregels ecologische effecten - ten behoeve van de KRW-Verkenner

  Auteur(s): M. Schipper en A. Schomaker
  Download het rapport hier

  2013

  • De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: een analyse met regressiebomen

  Auteur(s): H. Visser, en R. Wortelboer
  Download het rapport hier
  • De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: een vergelijking van drie modelleringstechnieken

  Auteur(s): H. Visser
  Download de notitie hier
  • De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: zijn de voorspellingen beter geworden?

  Auteur(s): P. Cleij en H. Visser
  Download de notitie hier
  • Installatie handleiding KRW-Verkenner (WFD-Explorer 2.0)

  Auteur(s): Deltares
  Download handleiding hier
  • Invoerformats KRW-Verkenner

  Auteur(s): Deltares
  Download rapport hier
  • Notitie matlab code PUNN methodiek

  Auteur(s): A. de Niet
  Download de notitie hier
  • Scenario studie naar de effecten van emissiereductiemaatregelen op stikstofvrachten in de Rijn

  Auteur(s): S. Loos en C. Thiange
  Download het rapport hier

  2012

  • Belasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland: Technische achtergrondrapportage

  Auteur(s): N. van Duijnhoven, G. Roskam en C. Thiange
  Download het rapport hier
  • Ecologische rekenregels voor Rijkswateren in de KRW-Verkenner

  Auteur(s): M. van Oorschot, G. Geerling, L. van Kouwen
  Download het rapport hier
  • Innovatief Scenario Kennis Moet Stromen: Berekening van de effecten van innovatieve landbouwmaatregelen met de KRW-Verkenner

  Auteur(s): M. van Oorschot
  Download het rapport hier
  • Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0: Effecten van beleidsscenario's op de nutriëntenkwaliteit

  Auteur(s): J. van den Roovaart, E. Meijers, R. Smit, P. Cleij, F. van Gaalen en S. Witteveen
  Download het rapport hier
  • Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks

  Auteur(s): A. de Niet
  Download het rapport hier

  2011

  • KRW-Verkenner in de praktijk - Aanvulling - zaaknummer 31053554

  Auteur(s): S. Groot
  Download het rapport hier

  2010

  • Ecologische rekenregels voor Rijswateren

  Auteur(s): M. van Oorschot, G. Geerling, J. van den Roovaart
  Download het rapport hier
  • Presentatie Landelijke ecologie methode RWS, 2010: download hier
  • Presentatie Landelijke ecologie methode WD, 2010: download hier

  Zoek berichten gearchiveerd in de maand

  #Juli 2012
  #Juni 2012
  #Augustus 2011
  #Juli 2011
  #Juni 2011

   Juli 2012

  Gebruikers bijeenkomst

  Op 3 juli 2012 is er een gebruikersbijeenkomst geweest. Hier konden gebruikers door middel van een tutorial zelf aan de slag met de KRW-Verkenner. Daarnaast is er veel informatie verstrekt over de stand van zaken, nieuwe functionaliteiten,ecologische kennisregels, toekomstige ontwikkelingen en de landelijke pilot. Download hieronder de presentaties van de verschillende onderdelen.

  Inleiding
  Nieuwe functionaliteiten
  Ecologische kennisregels
  Landelijke pilot

  Afstemming met Volg- en Stuursysteem

  In een bijeenkomst tussen Deltares en STOWA is er besloten om de ecologische kennisregels zoveel mogelijk in samenspraak te ontwikkelen, daarbij gebruik makend van de meest recente kennis. Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de STOWA website. Of bekijk de presentatie.

  Status ecologische kennisregels Rijkswateren

  De ontwikkeling van de ecologische kennisregels voor Rijkswateren is in volle gang. De KRW-watertypen R7 en R8 zijn al geimplementeerd. Dit najaar volgen ook de overige KRW-typen. Bekijk hier het rapport.

  Meer stoffen doorrekenen met de Verkenner

  Voor de KRW-Stroomgebiedbeheersplannen is een juiste inschatting nodig van de belasting naar het oppervlaktewater van de Nederlandse probleemstoffen. Voor dit vraagstuk gaat de KRW-Verkenner ingezet worden. Binnenkort wordt de KRW-Verkenner uitgebreid met de mogelijkheid voor het doorrekenen van meerdere stoffen.

  Workshop Emissiesymposium

  Als onderdeel van het jaarlijkse Emissiesymposium 2012 op 15 maart is in de middag een workshop gehouden over de KRW-Verkenner. Aan de hand van een drietal dilemma’s is gediscussieerd over regionale versus landelijke toepassing van de KRW-Verkenner, het importeren van SOBEK-informatie en de ontwikkeling van de ecologische kennisregels. Bekijk hier de presentatie.

   Juni 2012

  Productfolder

  De nieuwe productfolder van de KRW-Verkenner is uit. In de productfolder staat kort en krachtig uitgelegd wat de KRW-Verkenner is, waarvoor deze gebruikt kan worden en welke modules er in zitten.

  Werkzaamheden najaar 2011

  Afgelopen periode is er gewerkt aan kennisregels voor de R7 en R8 watertypen. Deze zijn gebaseerd op een ecotopen benadering. Daarnaast is een begin gemaakt met een koppeling met een grid model. Deze toepassing is interessant voor een landelijke toepassing van de KRW-Verkenner, waarbij een netwerk schematisatie voor het zoete water gekoppeld is aan een grid model voor de kustwateren.

   Augustus 2011

  Overleg ecologische kennisregels regionale wateren

  Op 7 juli is er een overleg geweest over de doorontwikkeling van de ecologische kennisregels voor regionale wateren. Het doel van de dag was om te discussieren over verschillende methoden voor het afleiden van ecologische kennisregels en acties uit te stippelen om de kennisregels op korte termijn te verbeteren. Daarnaast is er gepraat over een lange termijn visie. Download het verslag hier.

  Interview

  In de Visie, een blad gemaakt door Deltares voor externe partners, is een gecombineerd interview verschenen met Joost van den Roovaart en Bas van der Wal. Lees het interview hier.

  Bas van der Wal en Joost van den Roovaart


   Juli 2011

  Presentatie in RAO-voorzittersoverleg

  Nu de bouw van de nieuwe KRW-Verkenner vordert, is het goed om breder bekendheid te geven aan het instrument en de rol bij de nieuwe ronde Stroomgebiedbeheerplannen. Daarom is op 29 juni een presentatie van de stand van zaken gegeven met een korte demo in het RAO-voorzittersoverleg.

  Bijeenkomst werkgroep Ecologische Kennisregels

  Op 7 juli komt de werkgroep Ecologische Kennisregels bijeen om te spreken over de te volgen strategie voor de verbetering van de ecologische kennisregels. Verschillende alternatieven zullen nader worden uitgewerkt, waarmee Stuurgroep KRW-Verkenner kan beslissen over de doorontwikkeling van de kennisregels.

  Landelijke pilot

  Onder regie van RWS is een landelijke pilot gestart, waarbij het instrument wordt getest en de uitkomsten worden gevalideerd. In de pilot worden voor stikstof en fosfaat op landsdekkende schaal (ca. 20.000 eenheden) zowel voor de Rijkswateren als voor de regionale wateren een aantal scenario's doorgerekend, waaronder de nieuwe mestwetgeving. In de pilot wordt aansluiting gezocht met activiteiten in Rijn-West op het gebied van stroomgebiedafstemming.


   Juni 2011

  Emissiesymposium

  Op het Emissiesymposium dat op 17 maart plaatsvond is een workshop gegeven met de KRW-Verkenner. Hiervan is een artikel verschenen in H2O.

  KRW-Verkenner internationaal

  Op 25 mei is een presentatie en demo gegeven van de KRW-Verkenner aan een delegatie van de Zweedse overheid en op 27 mei is een presentatie gegeven op de Karlsruher Flussgebietstage 2011: Priority Pollutants in River Basins

  Derde Gebruikersdemo

  Op dinsdag 15 maart en dinsdag 29 maart zijn er voor de derde keer gebruikersdemo`s geweest. Hierin hebben gebruikers onder andere kunnen spelen met het importeren van emissies en gebiedsgegevens en het definieren van maatregelen. Een verslag van deze bijeenkomst en de tutorial volgen spoedig.

  Gebruikersbijeenkomsten

  Gebruikersbijeenkomst 21 januari 2010

  Op 21 januari 2010 was de eerst bijeenkomst van toekomstige gebruikers van de KRW-verkenner. Hieronder kunnen het verslag en de vragen die de gebruikers met de KRW-verkenner willen beantwoorden gedownload worden.

  Gebruikersdemo 3 juli 2012

  Op 3 juli is er een gebruikersbijeenkomst geweest. Hier konden toekomstige gebruikers van de KRW-Verkenner een 'hands on' ervaring beleven door het maken van een tutorial. Daarnaast werd informatie verstrekt over de stand van zaken, nieuwe functionaliteiten en toekomstige ontwikkelingen. Download hieronder de presentaties van verschillende onderdelen.
  Inleiding (Joost van den Roovaart)
  Nieuwe ontwikkelingen (Erwin Meijers)
  Ecologische kennisregels (Gerben van Geest)
  Landelijke pilot (Erwin Meijers)


  Bijeenkomst RWS 10 februari 2011

  Op 10 februari is er een bijeenkomst geweest met een aantal vertegenwoordigers uit de Regionale Directies van Rijkswaterstaat, de Waterdienst en een deel van het projectteam van de KRW-Verkenner. Tijdens deze bijeenkomst werd er onder andere gesproken over de ecologische kennisregels van Rijkswaterenen de landelijke pilot.

  Verslag van de bijeenkomst
  Inleidende presentatie
  Presentatie landelijke pilot


  Gebruikersdemo 2e release KRW-Verkenner 29 april 2010: water- en stoffenbalans

  Presentatie
  Tutorial


  Gebruikersdemo 1e release KRW-Verkenner 29 april 2010: ecologie regionale wateren

  Verslag
  Presentatie
  Tutorial
  Gebruik van eigen shapefiles in de KRW-Verkenner
  Demo shapefiles
  Impressie 29 april


  Gebruikers bijeenkomst 21 januari 2010

  Inleidende presentatie door Joost van den Roovaart
  Presentatie ecologische kennisregels door Gerben van Geest
  Presentatie schematisatie door Peter Cleij
  Verslag
  Memo vragen gebruikersteam


   Werkgroepen


   Stuurgroepbijeenkomsten

  Op 14 september 2010 is de stuurgroep bij elkaar geweest. Hierin is het advies van de werkgroepen besproken over ecologie en schematisatie. Dowload het advies hier


   RAO-bijeenkomsten

  Om in de regio meer bekendheid te geven aan de nieuwe KRW-Verkenner en specifieke vragen en discussiepunten te bespreken, is de zogenoemde regioronde gehouden. Een team van deskundigen van de drie bij de bouw van de KRW-Verkenner betrokken instituten (Deltares, PBL en Alterra) zijn langs verschillende deelstroomgebieddistricten gegaan. Bezochte deelstroomgebieddistricten zijn:

  • Rijn-West
  • Maas
  • Schelde

   


  • No labels