Child pages
  • Documenten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

 

 

Documenten

 

     

     

    2018 

    An adapted companion modelling approach for enhancing multi-stakeholder cooperation in complex river basins

    Auteur(s): L. Basco-Carrera, E. Meijers, H. D. Sarısoy, N. O. Şanli, S. Coşkun, W.Oliemans, E. van Beek, Y. Karaaslan and A. Jonoski
    Link naar het artikel: https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1445668

    2017

    Modelling expertise - Experts and expertise in the implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands

    Auteur(s): S. Junier

    2016 

    Development of an interactive catchment water quality modelling framework to support stakeholder decision making

    Auteur(s): D.F. Burger, M. Weeber, N. Goorden, E. Meijer, J. van den Roovaart en D. Tollenaar
    Download de poster met meer achtergrondinformatie hier of download de presentatie over de DeltaDataViewer en de Nieuw-Zeelandse toepassing hier

    2011

    Emissiesymposium

    Auteur(s): A. de Boer
    Download artikel hier

     

     

     

     

     

    2015

    Update Ecologische modellen KRW-Verkenner

    Auteur(s): A. de Niet
    Download het rapport hier

    Verbetering kennisregels ecologische effecten - ten behoeve van de KRW-Verkenner

    Auteur(s): M. Schipper en A. Schomaker
    Download het rapport hier

    2013

    De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: een analyse met regressiebomen

    Auteur(s): H. Visser, en R. Wortelboer
    Download het rapport hier

    De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: een vergelijking van drie modelleringstechnieken

    Auteur(s): H. Visser
    Download de notitie hier

    De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: zijn de voorspellingen beter geworden?

    Auteur(s): P. Cleij en H. Visser
    Download de notitie hier

    Installatie handleiding KRW-Verkenner (WFD-Explorer 2.0)

    Auteur(s): Deltares
    Download handleiding hier

    Invoerformats KRW-Verkenner

    Auteur(s): Deltares
    Download rapport hier

    Notitie matlab code PUNN methodiek

    Auteur(s): A. de Niet
    Download de notitie hier

    Scenario studie naar de effecten van emissiereductiemaatregelen op stikstofvrachten in de Rijn

    Auteur(s): S. Loos en C. Thiange
    Download het rapport hier

    2012

    Belasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland: Technische achtergrondrapportage

    Auteur(s): N. van Duijnhoven, G. Roskam en C. Thiange
    Download het rapport hier

    Ecologische rekenregels voor Rijkswateren in de KRW-Verkenner

    Auteur(s): M. van Oorschot, G. Geerling, L. van Kouwen
    Download het rapport hier

    Innovatief Scenario Kennis Moet Stromen: Berekening van de effecten van innovatieve landbouwmaatregelen met de KRW-Verkenner

    Auteur(s): M. van Oorschot
    Download het rapport hier

    Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0: Effecten van beleidsscenario's op de nutriëntenkwaliteit

    Auteur(s): J. van den Roovaart, E. Meijers, R. Smit, P. Cleij, F. van Gaalen en S. Witteveen
    Download het rapport hier

    Voorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks

    Auteur(s): A. de Niet
    Download het rapport hier

    2011

    KRW-Verkenner in de praktijk - Aanvulling - zaaknummer 31053554

    Auteur(s): S. Groot
    Download het rapport hier

    2010

    Ecologische rekenregels voor Rijswateren

    Auteur(s): M. van Oorschot, G. Geerling, J. van den Roovaart
    Download het rapport hier

     

     


    2017

    De Dommel doet het  

    (Het Waterschap, 2017 (6))

    Hoe kun je meetgegevens van ecologie en waterkwaliteit gebruiken om het effect van je maatregelen te evalueren én voorspellen? Waterschap De Dommel ontwikkelde betrouwbare analysetools en modellen die snel inzicht geven in het effect van keuzes. Klik hier om meer te weten te komen over de data- en trendanalyse en over de manier waarop de effecten van maatregelen voorspeld kunnen worden.

    Modelling expertise - Experts and expertise in the implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands

    Op 12 september 2017 heeft Sandra Junier succesvol haar promotieonderzoek verdedigd. Haar onderzoek gaat over de rol van computer software tijdens het proces van 'evidence based policy making'. Als case study heeft zij de de implementatie van de KRW genomen en wat de rol van KRW-Verkenner hierin is geweest. De dissertatie is via deze link te downloaden.    2013

    Nieuwsbrief

    Download hier

     


    2012

    Nieuwsbrief

    Download hier

    Productfolder

    De nieuwe productfolder van de KRW-Verkenner is uit. In de productfolder staat kort en krachtig uitgelegd wat de KRW-Verkenner is, waarvoor deze gebruikt kan worden en welke modules er in zitten.

    Workshop Emissiesymposium

    Als onderdeel van het jaarlijkse Emissiesymposium 2012 op 15 maart is in de middag een workshop gehouden over de KRW-Verkenner. Aan de hand van een drietal dilemma’s is gediscussieerd over regionale versus landelijke toepassing van de KRW-Verkenner, het importeren van SOBEK-informatie en de ontwikkeling van de ecologische kennisregels. Bekijk hier de presentatie.


    2011

    Werkzaamheden najaar 2011

    Afgelopen periode is er gewerkt aan kennisregels voor de R7 en R8 watertypen. Deze zijn gebaseerd op een ecotopen benadering. Daarnaast is een begin gemaakt met een koppeling met een grid model. Deze toepassing is interessant voor een landelijke toepassing van de KRW-Verkenner, waarbij een netwerk schematisatie voor het zoete water gekoppeld is aan een grid model voor de kustwateren.

    Interview

    In de Visie, een blad gemaakt door Deltares voor externe partners, is een gecombineerd interview verschenen met Joost van den Roovaart en Bas van der Wal. Lees het hele interview hier

    Bas van der Wal en Joost van den Roovaart

    Landelijke pilot

    Onder regie van RWS is een landelijke pilot gestart, waarbij het instrument wordt getest en de uitkomsten worden gevalideerd. In de pilot worden voor stikstof en fosfaat op landsdekkende schaal (ca. 20.000 eenheden) zowel voor de Rijkswateren als voor de regionale wateren een aantal scenario's doorgerekend, waaronder de nieuwe mestwetgeving. In de pilot wordt aansluiting gezocht met activiteiten in Rijn-West op het gebied van stroomgebiedafstemming.

    Derde Gebruikersdemo

    Op dinsdag 15 maart en dinsdag 29 maart zijn er voor de derde keer gebruikersdemo`s geweest. Hierin hebben gebruikers onder andere kunnen spelen met het importeren van emissies en gebiedsgegevens en het definieren van maatregelen. Een verslag van deze bijeenkomst en de tutorial volgen spoedig.

     

     


    2012

    Gebruikersbijeenkomst

    Op 3 juli 2012 is er een gebruikersbijeenkomst geweest. Hier konden gebruikers door middel van een tutorial zelf aan de slag met de KRW-Verkenner. Daarnaast is er veel informatie verstrekt over de stand van zaken, nieuwe functionaliteiten,ecologische kennisregels, toekomstige ontwikkelingen en de landelijke pilot.

    Afstemming met Volg- en Stuursysteem

    In een bijeenkomst tussen Deltares en STOWA is er besloten om de ecologische kennisregels zoveel mogelijk in samenspraak te ontwikkelen, daarbij gebruik makend van de meest recente kennis.


    2011

    Bijeenkomst RWS 10 februari 2011

    Op 10 februari is er een bijeenkomst geweest met een aantal vertegenwoordigers uit de Regionale Directies van Rijkswaterstaat, de Waterdienst en een deel van het projectteam van de KRW-Verkenner. Tijdens deze bijeenkomst werd er onder andere gesproken over de ecologische kennisregels van Rijkswateren en de landelijke pilot.

    KRW-Verkenner internationaal

    Op 25 mei is een presentatie en demo gegeven van de KRW-Verkenner aan een delegatie van de Zweedse overheid en op 27 mei is een presentatie gegeven op de Karlsruher Flussgebietstage 2011: Priority Pollutants in River Basins

    Overleg ecologische kennisregels regionale wateren

    Op 7 juli is er een overleg geweest over de doorontwikkeling van de ecologische kennisregels voor regionale wateren. Het doel van de dag was om te discussieren over verschillende methoden voor het afleiden van ecologische kennisregels en acties uit te stippelen om de kennisregels op korte termijn te verbeteren. Daarnaast is er gepraat over een lange termijn visie.

    Presentatie in RAO-voorzittersoverleg

    Nu de bouw van de nieuwe KRW-Verkenner vordert, is het goed om breder bekendheid te geven aan het instrument en de rol bij de nieuwe ronde Stroomgebiedbeheerplannen. Daarom is op 29 juni een presentatie van de stand van zaken gegeven met een korte demo in het RAO-voorzittersoverleg.

    Bijeenkomst werkgroep Ecologische Kennisregels

    Op 7 juli komt de werkgroep Ecologische Kennisregels bijeen om te spreken over de te volgen strategie voor de verbetering van de ecologische kennisregels. Verschillende alternatieven zullen nader worden uitgewerkt, waarmee Stuurgroep KRW-Verkenner kan beslissen over de doorontwikkeling van de kennisregels.


    2010

    Gebruikersbijeenkomst 21 januari 2010

    Op 21 januari 2010 was de eerst bijeenkomst van toekomstige gebruikers van de KRW-verkenner. Hieronder kunnen het verslag en de vragen die de gebruikers met de KRW-verkenner willen beantwoorden gedownload worden. 

    Gebruikersdemo 1e release KRW-Verkenner 29 april 2010: ecologie regionale wateren
    Gebruikersdemo 2e release KRW-Verkenner 29 april 2010: water- en stoffenbalans
    Bijeenkomsten werkgroepen

     

    Stuurgroepbijeenkomsten

    Op 14 september 2010 is de stuurgroep bij elkaar geweest. Hierin is het advies van de werkgroepen besproken over ecologie en schematisatie.

    RAO-bijeenkomsten

    Om in de regio meer bekendheid te geven aan de nieuwe KRW-Verkenner en specifieke vragen en discussiepunten te bespreken, is de zogenoemde regioronde gehouden. Een team van deskundigen van de drie bij de bouw van de KRW-Verkenner betrokken instituten (Deltares, PBL en Alterra) zijn langs verschillende deelstroomgebieddistricten gegaan. Bezochte deelstroomgebieddistricten zijn:

      • Rijn-West
      • Maas
      • Schelde

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     


    • No labels