Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De oplossingsrichting Meebewegen wordt ook wel ‘Leven met water’ genoemd en richt zich met name op aanpassingen die leiden tot het beperken den de schade als gevolg van overstroming en zoutindringing (in tegenstelling tot de beschermen strategie welke tot doel heeft overstromingen te voorkomen). Door middel van aanpassingen in het landgebruik kunnen de kwetsbare kustgebieden ondanks de stijgende zeespiegel nog steeds gebruikt worden. Deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld drijvend wonen, huizen op palen, het ophogen van land, zouttolerante landbouw en het verbeteren van het evacuatie plan. Dit vraagt om flexibiliteit, een uitgebreide planning en het landgebruik aanpassen waar nodig.

De ultieme versie van Meebewegen houdt in dat kwetsbare gebieden gecontroleerd worden verlaten en er bepaalde gebieden met hoge economische waarde extra beschermd worden. Hierdoor moeten sommige functies in kwetsbare gebieden worden verplaatst en zullen de gebieden die extra beschermd worden door middel van nieuwe infrastructuur met elkaar en met de rest van Nederland verbonden moeten worden.Plan

Andere oplossingsrichtingen waar een plan bij past

Beschermen (open en gesloten), zeewaarts
1.1.0.2. Naar zee! (scenario Het Hoge Oosten)Beschermen (open en gesloten), zeewaarts
1.1.0.3. Zee_delijkheid - het land verwatert en de zee verlandtZeewaarts
1.1.0.7 Plan New NetherlandsBeschermen (gesloten)
1.1.0.8 Hackathon Retreat Scenario-
1.1.0.10 Plan B - Nederland 2200-
1.1.1.02. Deltawerken van de ToekomstBeschermen (open), zeewaarts
1.1.1.13 Drijvend SchipholZeewaarts
1.3.2.2. Plan WaterlelyBeschermen (gesloten)
1.3.2.5. Toekomst van het waterrijk-
1.3.2.6. Drijvende kassen-
2.2.2.1. Nederland omhoog-
2.2.2.2. Compartimenteren en ophogen van laag NederlandBeschermen (open en gesloten)
2.2.2.3. Wetlands lifting-
2.2.2.4. Duinwonen in de droogmakerij-
2.2.2.5. Terpen van baggerspecie-
2.2.2.6. Hogere terpen tegen zeespiegelstijging-
2.2.3.1. Wisselpolders-
2.3.2.0. Deltadijk - Terpdijk - KlimaatdijkBeschermen (open en gesloten)
2.3.3.4 Open afsluitdijk

-

3.1.1.3. Zomerpolders omzetten in kwelders-
3.1.3.1. Natuurlijke klimaatbuffers-
3.1.3.2. Het Tij Geleerd

-

4.1.3. Amfibisch wonen-
4.1.4. Floodproof woningen-
4.1.5. Drijvende stad-
4.1.6. Stad op zee-
4.1.7. Getijdenstad-
4.1.9. Compartimentering Dijkring 14-
4.2.01. Klimaatbestendig Schouwen Duivenland-
4.2.09. Wonen op de Afsluitdijk-
4.3.03. Stadshavens RotterdamBeschermen (open en gesloten)
4.3.09. Drijvend toerisme aan het waterfront-
4.3.1.3. Risicobewust bouwen op de zeekering-
5.1.1.1. Innofisk-
5.2.1.1. Zeecultuurpark-
5.2.1.2. Zilte botanie, landgoed en proeftuin-
5.2.1.3. Zilte landbouw in Zeeland-
5.2.1.4. Zilte landbouw op Texel-
5.2.1.5. Biosaline agro forestry-
5.2.1.6. Zeecultuurpark - de getijdennatuurpolder-  • No labels